PROGRAM 2018

SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

Adatkezelési tájékoztató

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

 

Preambulum

A Sportos és Egészséges Magyarországért Párt (2335 Taksony, Solt utca 6.; a továbbiakban: SEM) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

 

A SEM ezúton tájékoztatja az érintetteket az általa a tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Az adatkezelő

A honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt (2335 Taksony, Solt utca 6; szervezeti nyilvántartási szám: 01-02-0015283).

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

Személyes adatok köre:

- Családi és utónév,

- születési hely és idő,

- anyja neve,

- állandó lakcím,

- e-mail cím,

- telefonszám.

 

Az érintett személyes adatait az adatkezelő kapcsolattartás, politikai véleménykérés, országgyűlési és helyi önkormányzati választásokkal, választási és politikai programmal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása, adománygyűjtés, valamint statisztikai, illetve politikai kutatás céljából kezeli.

 

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (2) bekezdése a) pontja alapján az érintett magyar állampolgár (adatok forrása) önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozattól számított legfeljebb 5 év.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatok kezelésére kizárólag a SEM erre felhatalmazott munkatársai jogosultak, különösen az elnökségi tagok, valamint az elnökség által felhatalmazott tagok.

 

A SEM adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

 

A SEM külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

Az adatbiztonság

A SEM a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a célokhoz mérten szükséges mértékben, az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

A SEM kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A SEM ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a SEM által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

 

A SEM a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a SEM írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a SEM által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a SEM helyesbíti.

 

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

• azoknak kezelése jogellenes;

• ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;

• azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;

• a törlést bíróság vagy hatóság elrendelte.

 

Az érintett a törlést a SEM-hez benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A SEM zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a SEM rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

 

A SEM megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a SEM a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

 

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a SEM-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a SEM, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

A SEM a tiltakozás kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a SEM írásban, 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

 

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a SEM a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

 

Mindenki, aki úgy véli, hogy a SEM adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz (posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Vissza a főoldara

Elérhetőségeink

 

E-mail |  kozpont@sem2018.hu

Minden jog fenttartva! SEM2018

Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 15283